Bagaimana Para Suami Ketika Jauh dengan Istri?


Bagaimana Para Suami Ketika Jauh dengan Istri?
Setiap orang tentu saja mempunyai kecenderungan yang berbeda. Termasuk juga soal kebutuhan biologis. Ada yang merasa cukup dengan ritme sederhana. Namun ada juga yang agak berlebihan. Semuanya tidak masalah asalkan sesuai dengan batasan syariat Islam.

Satu pertanyaan yang banyak masuk ke meja redaksi adalah bagaimana cara mencari solusi ketika pasangan suami istri sah dalam Islam berjauhan. Mungkin karena sedang bekerja, ataupun karena studi. Jarak yang memisahkan bukan hanya dalam hitungan hari atau pekan, tapi mungkin sudah dalam hitungan bulan dan tahun. Untuk perempuan, sepertinya hal ini tidak begitu bermasalah. Namun untuk seorang suami, ini menjadi persoalan besar.Seperti kita ketahui, di luar sekarang ini, begitu “banyak pemandangan” yang mau tidak mau membuat kita harus banyak beristighfar. Perempuan-perempuan yang tidak lagi menutup auratnya, berlenggangan dimana-mana, sehingga menjadikan para laki-laki tergugah birahinya.

Pertanyaannya, bolehkah kemudian seorang suami melakukan s3ks “mandiri” ketika berjauhan dengan istri dalam waktu yang sangat lama? 0nan! atau dalam bahasa Arabnya disebut istimna, banyak dibahas oleh para ulama. Sebagian besar ulama mengharamkannya namun ada juga yang membolehkannya.

Yang mengharamkan 0nan!, umumnya para ulama, berpegang kepada firman Allah SWT:

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isterinya atau hamba sahayanya, mereka yang demikian itu tidak tercela. Tetapi barangsiapa mau selain yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melewati batas,” (Al-Muminun: 5-7).

Mereka menggolongkan 0nan! sebagai perbuatan tidak menjaga kemaluan. Dalam kitab Subulus Salam juz 3 halaman 109 disebutkan hadits yang berkaitan dengan anjuran untuk menikah:

Rasulullah SAW telah bersabda kepada kepada kami, “Wahai para pemuda, apabila siapa di antara kalian yangtelah memiliki baah (kemampuan) maka menikahlah, kerena menikah itu menjaga pandangan dan kemaluan. Bagi yang belum mampu maka puasalah, karena puasa itu sebagai pelindung,”  (HR Muttafaqun alaih).

Di dalam keterangannya dalam kitab Subulus Salam, Ash-Shanani menjelaskan bahwa dengan hadits itu sebagian ulama Malikiyah mengharamkan 0nan! dengan alasan bila 0nan! dihalalkan, seharusnya Rasulullah SAW memberi jalan keluarnya dengan 0nan! saja karena lebih sederhana dan mudah. Tetapi Beliau malah menyuruh untuk puasa. Sedangkan Imam Asy-Syafi’i mengharamkan 0nan! dalam kitab Sunan Al-Baihaqi Al-Kubro jilid 7 halaman 199 dalam Bab 0nan! ketika menafsirkan ayat Al-Quran surat Al-Mukminun  “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.” Begitu juga dalam kitab beliau sendiri Al-Umm juz 5 halaman 94 dalam bab 0nan!.

Imam Ibnu Taymiyah ketika ditanya tentang hukum 0nan! beliau mengatakan bahwa 0nan! itu hukum asalnya adalah haram dan pelakunya dihukum tazir, tetapi tidak seperti zina. Namun beliau juga mengatakan bahwa 0nan! dibolehkan oleh sebagian shahabat dan tabiin karena hal-hal darurrat seperti dikhawatirkan jatuh ke zina atau akan menimbulkan sakit tertentu. Tetapi tanpa alasan darurat, beliau (Ibnu Taymiyah) tidak melihat adanya keringanan untuk memboleh 0nan!.

Ulama yang membolehkan istimna antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Hazm dan Hanafiyah dan sebagian Hanabilah. Ibnu Abbas mengatakan 0nan! lebih baik daripada zina tetapi lebih baik lagi bila menikahi wanita meskipun budak.

Ada seorang pemuda mengaku kepada Ibnu Abbas,”Wahai Ibnu Abbas, saya seorang pemuda dan melihat wanita cantik. Aku mengurut-urut kemaluanku hingga keluar mani”. Ibnu Abbas berkata,”Itu lebih baik daripada zina, tetapi menikahi budak lebih baik daripada itu (0nan!).”

Mazhab Zhahiri yang ditokohi oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla juz 11 halaman 392 menuliskan bahwa Abu Muhammad berpendapat bahwa istimna adalah mubah karena hakikatnya hanya seseorang memegang kemaluannya maka keluarlah maninya. Sedangkan nash yang mengharamkannya secara langsung tidak ada. Sebagaimana dalam firman Allah: “Dan telah Kami rinci hal-hal yang Kami haramkan.” Sedangkan 0nan! bukan termasuk hal-hal yang dirinci tentang keharamannya maka hukumnya halal.

Pendapat mazhab ini memang mendasarkan pada zahir nash baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Sedangkan para ulama Hanafiyah (pengikut Imam Abu Hanifah) dan sebagian Hanabilah (pengikut mazhab Imam Ahmad)—sebagaimana tertera dalam Subulus Salam juz 3 halaman 109 dan juga dalam tafsir Al-Qurthubi juz 12 halaman 105—membolehkan 0nan! dan tidak menjadikan hadits ini tentang pemuda yang belum mampu menikah untuk puasa sebagai dasar diharamkannya 0nan!.

Berbeda dengan ulama Syafi’iah dan Malikiyah. Mereka memandang bahwa 0nan! itu dibolehkan. Alasannya bahwa mani adalah barang kelebihan. Oleh karena itu boleh dikeluarkan, seperti memotong daging lebih. Namun sebagai cataan bahwa ada dua pendapat dari mazhab Hanabilah, sebagian mengharamkannya dan sebagian lagi membolehkannya. Bila kita periksa kitab Al-Kafi fi Fiqhi Ibni Hanbal juz 4 halaman 252 disebutkan bahwa 0nan! itu diharamkan.

Ulama-ulama Hanafiah juga memberikan batas kebolehannya itu dalam dua perkara:

1. Karena takut berbuat zina.

2. Karena tidak mampu kawin.

Pendapat Imam Ahmad memungkinkan untuk kita ambil dalam keadaan gharizah itu memuncak dan dikawatirkan akan jatuh ke dalam haram. Misalnya seorang lelaki yang sedang belajar atau bekerja di tempat lain yang jauh dari negerinya, sedang pengaruh-pengaruh di hadapannya terlalu kuat dan dia kawatir akan berbuat zina. Karena itu dia tidak berdosa menggunakan cara ini (0nan!) untuk meredakan bergeloranya gharizah tersebut dan supaya dia tidak berlaku congkak dan gharizahnya itu tidak menjadi ulat.

Tetapi yang lebih baik dari itu semua, ialah seperti apa yang diterangkan oleh Rasulullah saw terhadap pemuda yang tidak mampu kawin, yaitu kiranya dia mau memperbanyak puasa, dimana puasa itu dapat mendidik beribadah, mengajar bersabar dan menguatkan kedekatan untuk bertaqwa dan keyakinan terhadap penyelidikan (muraqabah) Allah kepada setiap jiwa seorang mu’min. Untuk itu Rasuluilah saw bersabda sebagai berikut:  “Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah ada kemampuan, maka kawinlah sebab dia itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan; tetapi barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu baginya merupakan pelindung,” (Riwayat Bukhari). Wallahu a’lam (islampos/akhwatindonesia)

CAR,HOME DESIGN,HOSTING,HEALTH,SEO